కర్తరీ నిర్ణయము

·    04-05-2016 చైత్ర బహుళ ద్వాదశీ బుధవారం ఉ.11.00 గం.లకుడొల్లుకర్తరీ ప్రవేశము.

· 11-05-2016 వైశాఖ-శుక్ల-పంచమీ, బుధవారం ఉ 8.52గం. నిజకర్తరీ ప్రారంభము.

·  28-05-2016  వైశాఖ బహుళ సప్తమీ శనివారం సా.గం 6.00లకు కర్తరీ త్యాగము.