నెలవారీ ఫలితములు

ఏప్రిల్:పూర్వార్ధములో అకాల భోజనం, మనస్సున ఆందోళన, శరీరబాధ, బంధు మిత్రులతో విరోధము, ధనలాభము లేకపోవుట, చెడు స్నేహములు, మనస్సంకటము. వ్యవసాయ, వర్తక వ్యాపారముల యందు స్వల్పలాభము.

మే:శృంగార కళాభిమానులు, దైవచింతన గలవారగుదురు. జీవనమందు ముందడుగు వేస్తారు. ధైర్యయుక్తమగు బుద్ధి పరాక్రమము అధికముగా ఉండుటయు, శత్రు జయము, ఎల్లప్పుడు శుభమును, శత్రు వర్గముచే గో, భూ లాభ ప్రాప్తి.

జూన్: ద్రవ్య నాశనము, బంధువులతో విరోదము, మనస్తాపము. స్వబుద్ధి ప్రకారం ప్రవర్తించుట, బంధువులతో నెగ్గుకుని వచ్చుట, స్త్రీలతో సంభాషణ యందు ప్రీతి కలుగును. పుత్ర, మిత్ర, బంధు, కళత్రములతో విద్యాగోష్ఠి చేయుట.

జూలై:స్నేహితుల వలన కష్టము, బుద్ధి స్థైర్యములు కోల్పోవుట. ద్రవ్య వ్యయము, అవయవములందు ఉష్ణము వలన తాపము. పిత్త వాతాది దోషములు, మృత్యుభయం, అకస్మాత్ కలహాలు. సుభోజనము, ఇష్టార్థ లాభము కలుగును.

ఆగస్ట్: సుఖము, యత్నకార్య సిద్ధి, శరీరము కాంతివంతము, సుఖవంతమగుట, సంతోషం, ధనధాన్య వృద్ధి. శతృనాశనము, ఎల్లప్పుడూ సుఖము, శుభమూ కలుగును. జ్ఞాతి విరోధములు కలుగును. తండ్రికి గాయములు కలుగును.

సెప్టెంబరు:మనోక్లేశము, ధన వ్యయమైననూ చేతినిండా ధనముండును. వస్త్ర, ధన, ధాన్య లాభములు. పై అధికారుల దర్శనము, ఇష్టకార్య సిద్ధి. శుక్రుడు అష్టమ స్థానగతుడగుటచే గొప్ప సౌఖ్యము, బంధు మిత్రులతో కలయిక.

అక్టోబరు:జన్మరాశి నుండి ఉపచయమగు 6వ స్థానమున రాహువు స్థితిచే ధైర్యము, స్వల్ప అనారోగ్యము, చర్మవ్యాధులు, గతనెల ఫలితముతో బాటు అధికార యోగము కొనసాగును. ఐశ్వర్య వృద్ధి యగును. హుషారుగా యుండును.

నవంబరు: సర్వత్రా కార్యసిద్ధి, ముఖవర్చస్సు, ఆయుర్ వృద్ధి, ఆరోగ్యము, నూతన విషయాలను శోధించుట, విద్వతి జనులతో గోష్ఠి, సమాజంలో గుర్తింపు, లాభస్థానమందలి కుజ సంచారంచే కార్యానుకూలత, ధైర్యము, ధన, కనక, వస్తు, వాహన సౌఖ్యం.

డిశెంబరు: పుష్కలమగు కీర్తియూ. ఇష్టకార్య సిద్ధి, అర్ధలాభము, క్షీరాన్నభోజనములు. రాజ్యస్థానమందు రవి సంచారము వలన ద్రవ్యలాభము, ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యము, బంధుమిత్ర సమాగమము. తన గొప్పతనమును ఇతరులు కీర్తించవలెనని తపన.

జనవరి: లాభస్థానమందు రవి సంచారము సర్వత్రా శుభదాయకం. సకలైశ్వర్యములు, ఆర్ధిక అభివృద్ధి. పెట్టుబడులు మంచి ఆదాయమును, ఫలితములను ఇచ్చును. ఆర్ధిక విషయములు ప్రోత్సాహకరం. ఆకస్మిక ధనలాభం, శుభకార్యా మూలక ధనవ్యయం.

ఫిబ్రవరి: ఇంటి యందు ఎల్లప్పుడూ ఉత్సవము, పెండ్లి మొదలగు శుభకార్య నిర్వహణ, మధుర పదార్థ భక్షణ. జన్మరాశి యందు ఉచ్చస్థుడగు శుక్రుడు ఎల్లప్పుడూ ఆనందము, నూతన వస్తు వస్త్రాభరణములు ధరించుట, పదిమందిలో గౌరవమును పొందుట.

మార్చి: అకాల భోజనము, బంధు మిత్రులతో భేదాభిప్రాయములు. జన్మరాశి యందు రవి, బుధ, శుక్ర మూడు గ్రహముల సంచారము వలన ఈ కాలమున అధికార యోగ్యతలు, కంఠము బిగ్గరగా చేసి మాటలాడుట, అవసరము లేనిచోట అధికముగా ప్రసంగించుట, పెద్దలను విడచి ప్రవాసము చేయుటయూ జరుగును.