శుభ ముహూర్తములు - మే

 

 మే -

Ø1. ఆదివారం  నవమి, ధనిష్ఠ, అన్నప్రాశన క్రయ విక్రయం మిథున రవి ఉ.గం.10.10.

Ø2. సోమవారం దశమి, శతభిషం, అన్నప్రాశన క్రయవిక్రయం మిథున రవి ఉ.గం.10.09.

వైశాఖమాసము 7-5-2016 నుండి 5-6-2016వరకు

Ø8. ఆదివారం  విదియ, రోహిణి, అన్నప్రాశన క్రయవిక్రయ కర్కాటక మతాం రవి ఉ.గం.11.05

Ø9. సోమవారం తదియ, మృగశిర, అన్నప్రాశన క్రయవిక్రయాదీనాం  మిథున మతాం. రవి ఉ.గం.9.41

Ø11.బుధవారం పంచమి, పునర్వసు, క్రయవిక్రయం మిథునం మతాం రవి ఉ.గం.9.34.

Ø16. సోమవారం దశమి, ఉత్తర, అన్నప్రాశన క్రయవిక్రయం మిథున రవి ఉ.గం.9.14. అన్నప్రాశన క్రయ విక్రయం  కర్కాట మతాం. రవి ఉ.10.13.

Ø18.  బుధవారం ద్వాదశి, హస్త, అన్నప్రాశన క్రయవిక్రయం మిథున రవి ఉ.గం. 9.06.

Ø19. గురువారం త్రయోదశి, చిత్ర, అన్నప్రాశన క్రయవిక్రయం మిథున ఉ.గం.9.02.

Ø20.శుక్రవారం చతుర్దశి, స్వాతి, అన్నప్రాశన క్రయ విక్రయ కర్కాట రవి ఉ.గం.9.57. డోలారోహణ క్రయవిక్రయ కన్యా రవి ప.గం.2.44.

Ø22. ఆదివారం  పాడ్యమి, అనూరాధ, అన్నప్రాశన క్రయ విక్రయం  మిథున మతాం.రవి ఉ.8.59, అన్నప్రాశన క్రయవిక్రయం కర్కాటక రవి ఉ.9.49, డోలారోహణ క్రయవిక్రయం కన్యా రవి .గం.2.36.

Ø25. బుధవారం చవితి, పూ.షా, డోలారోహణ క్రయవిక్రయం కన్యా రవి ప.గం.2.25.

Ø26. గురువారం పంచమి, ఉ.షా, అన్నప్రాశన క్రయ విక్రయ మిథునం రవి. .గం.8.35.

Ø27. శుక్రవారం షష్ఠి, శ్రవణం, అన్నప్రాశన క్రయ విక్రయకర్కాటకం. మతాం. రవి ఉ.గం.9.29.

Ø28. శనివారం సప్తమి, ధనిష్ఠ, అన్నప్రాశన క్రయ విక్రయ కర్కాటకం రవి ఉ.గం.9.25. డోలారోహణ క్రయ విక్రయం కన్య రవి ప.గం 2.13.